Sunday, July 27, 2014

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात 135 जागा

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात 135 जागा
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अस्थायी स्वरुपात वैद्यकीय अधिकारी (23 जागा), सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (3 जागा), अधिपरिचारिका (19 जागा), ए.एन.एम. प्रसविका (74 जागा), फार्मासिस्ट (7 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (7 जागा), क्ष किरण सहाय्यक (1 जागा), समुपदेष्टा (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांच्या थेट मुलाखती दि. 1 ऑगस्ट 2014 ते 5 ऑगस्ट 2014 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 22 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

No comments:

Post a Comment